תוכנית עוג”ן לבית הספר

רציונל תוכנית עוג"ן

בשנים האחרונות הופכות תופעות של בריונות אלימות והתנהגויות מקצינות של ילדים ובני נוער לנפוצות יותר ויותר. במקביל, התערבות בלתי הולמת של הורים במתרחש בבית הספר מובילה לא פעם להחלשת סמכותם של המורים והמנהלים באופן המקשה מאוד על התמודדותם. כתוצאה מכך, אנשי חינוך, כמו גם הורים חווים כיום אובדן משמעותי של סמכותם ויכולתם להתמודד עם בעיות התנהגות ומתקשים להציב גבולות ולהבטיח אקלים חינוכי/משפחתי בטוח.
למעשה, מחנכים והורים כיום עומדים בפני דילמה ערכית קשה – מחד אין הם מעוניינים להשיב את 'הסמכות של פעם' הכוללת בתוכה ציות אוטומטי לדמות הסמכות, חסינות מלאה ואף שימוש בכח למימוש הסמכות. סמכות זו אינה קבילה כיום, בתקופה בה קיימת דרישה גורפת לשקיפות ולבקרה על פעילותם של מורים והורים. מאידך, קיימת אכזבה רבה מהרפיון הערכי אליו הובילה עמדת החינוך 'המתירני-ליברלי' הגורסת כי סמכות אינה נדרשת וילדים יגדלו באופן הטוב ביותר, לו רק ינתנו להם חופש בחירה מלא, אהבה ועידוד. למעשה, מאפייני הסמכות בה איננו מעוניינים ברורים לכולם אך דיוקנה של הסמכות אליה אנו שואפים, אינה ברורה דיה כיום.
זהו למעשה מוקד התוכנית – הבנייה מחדש של סמכות מורים, אנשי החינוך ומנהלים בהתאם לעקרונות 'הסמכות החדשה' אותם פיתחו פרופ' חיים עומר והצוות המקצועי של מרכז הסמכות החדשה המנוהל ע"י עידן עמיאל. חשוב לציין, כי התוכנית לא רק מציעה סדרה של אמצעים מעשיים, אלא גם מהווה שינוי בסיסי בתפיסה לגבי סמכות המורה והדרכים לבנייתה.
ראשי התיבות של עוג"ן הם עוצמה גיבוי ונוכחות – יסודות המציינים את התפיסה לפיה מול בעיות אלימות והתנהגות יש להגיב בעוצמה )היינו לא לעמוד מנגד ולאפשר אותה( תוך גיבוי הדדי וחתירה להגברת הנוכחות הבוגרת בחיי התלמידים בבית ובבית הספר.
קראו רקע נוסף על עקרונות הסמכות החדשה.

יישום התכנית בפועל

התוכנית מודולרית, מותאמת לצרכי כל בית ספר ומועברת ע"י צוות של מנחה ומדריך מוסמכים מטעם מרכז הסמכות החדשה. המנחים כולם פסיכולוגים מוסמכים והמדריכים הינם אנשי צוות שעבדו בתחום לפחות שנה ומכירים היטב את עקרונות ויסודות התכנית. עבודת אנשי הצוות מתבצעת תחת פיקוחם והדרכתם הישירה של פרופ' חיים עומר ועידן עמיאל.

הדגשים בתכנית

I. סיוע אקטיבי למורה מול בעיות התנהגות בכיתה

עקרונות הגישה נשענים על לימוד והקניית אמצעי פעולה ישימים למורה על מנת לסייע בהתמודדותו היומיומית. מעבר להבנת הרציונל להבניית 'סמכות חדשה' יש חשיבות קריטית לכך שמורים יקבלו הנחיות ברורות וקונקרטיות לפעולה מול הפרעות שוטפות במהלך השיעור.

II. התמודדות עם התערבויות בלתי הולמות של הורים בבית הספר

יצירת ברית הורה-מורה הינה תנאי הכרחי לתפקודו האפקטיבי של הצוות החינוכי בבית הספר. במסגרת התוכנית יוצגו בפני המורים, הורי התלמידים וועד ההורים של בית הספר, אמצעים ליצירת שיתוף פעולה אפקטיבי ולמניעת הסלמה והקצנה של הקשר בין הורים למורים. שיתוף פעולה כזה מאפשר יצירת אקלים חינוכי בטוח בבית הספר ומקדמת תכניות טיפול/התמודדות עם התנהגויות מקצינות של תלמידים.

III. בניית מערך תמיכה וגיבוי לצוות החינוכי בבי"ס

ליישום מטרה זו יוגדר בבית הספר 'צוות מוביל' אשר יקבל יעוץ שוטף לבנייה של מערך תגובות ונהלים מול בעיות התנהגות ותופעות אלימות בבית הספר. הצוות המוביל יונחה כיצד ליצור הן תמיכה הדדית בין מורים, הן תמיכה של הורים בצוות ביה"ס והן הגדרות ברורות של נהלי תגובה המיועדים לעיצוב מחדש של סמכות המורה בכיתה ובבית הספר.

IV. יעוץ מיידי ובזמן אמת לבעיות אקוטיות

על רקע האינטנסיביות ומורכבות הקשיים עימם מתמודד צוות בית הספר במהלך יום הלימודים, מענה מיידי לבעיות אקוטיות המתרחשות בבית הספר הכרחי ומחוייב המציאות. במסגרת התוכנית תינתן תמיכה צמודה )מעבר למפגשים הקבועים במסגרתה( ע"י המדריך, על מנת לסייע לצוות החינוכי ליישם את עקרונות 'הסמכות החדשה' בזמן אמת. תמיכה זו תינתן הן ע"י פורומים מקצועיים באתר מרכז הסמכות החדשה והן ע"י קשר טלפוני שוטף במידת הצורך בין הצוות המוביל בבית הספר לבין מנחי התוכנית.

שלבי יישום התוכנית

I. הכרות ותאום

מפגש הכרות

מטרת מפגש זה היא להציג את הגישה בפני מנהל/ת בית הספר, כמו גם מיפוי ראשוני של הצרכים הספציפיים של ביה"ס. בהתאם לכך יותוו ההדגשים השונים בתוכנית )למשל – כלים להעצמת המורה, התמודדות עם הורים, רמת העניין והצורך במעורבות קהילתית( ותקבע מסגרת שעות העבודה בהתאם לצרכי ויכולת בית הספר, תוך השענות על המפרט המצורף בהמשך מסמך זה.
המפגש יתקיים עם עידן עמיאל, מנהל מרכז הסמכות החדשה ומומלץ להקצות לכך לפחות שעתיים.

מפגשי תאום והתאמה לצרכי בית הספר

מפגשים אלו יתקיימו עם צוות מנחי התוכנית שיעבדו עם ביה"ס מטעם מרכז 'הסמכות החדשה'. במפגשים אלו תבוצע הערכת מצב של קשיי ביה"ס, תוך פגישות עם מספר גורמים, למשל יועצת ביה"ס, מורים, ועד הורים וכד'. במידת הצורך נעזר גם במילוי שאלונים אנונימיים מכלל צוות ביה"ס המאפשרים למקד אזורי חוזק וחולשה הקשורים לדינמיקת הצוות. בסיכום הערכה זו ותוך דיאלוג עם 'הצוות המוביל' של ביה"ס יקבע "סל הפעילויות" של התוכנית, כמו גם לו"ז ראשוני לביצועה. יש לציין כי בין המפגשים יתקיים גם קשר מיילים להעברת אינפורמציה מצד מנחי התוכנית לצוות המוביל )למשל, הגדרות של נהלים, בניית תקנון במידת הצורך וכד'(. באופן זה יוגדרו מספר נהלים שיוצגו בהמשך לכלל הצוות החינוכי (ראה סעיף הבא).

II. ימי הערכות ותחילת שנת הלימודים

הכשרה ראשונית לכלל הצוות החינוכי

יתקיימו 3 מפגשים בני שעה וחצי כ"א הכוללים 2 הרצאות וסדנא חוויתית. מומלץ לקיימם באחד מימי ההערכות של הצוות החינוכי בבית הספר. בהרצאות יוצג מהלך התכנית שתופעל במסגרת בית הספר תוך הבנה לעומק של הרציונאל בבניית 'סמכות חדשה' למורה. בהרצאה נוספת יוצגו בפני הצוות החינוכי האמצעים שיופעלו החל משנה זו, כמו גם נהלי עבודה שהוגדרו עם 'הצוות המוביל' במפגשי ההערכות.
הסדנא החוויתית תתקיים באחת מכיתות בית הספר ומשמשת לשתי מטרות – האחת היא המחשת התמודדות המורה מול בעיות התנהגות במהלכו של שיעור, החל מהיום הראשון ללימודים. השנייה היא רכישת אמונו של צוות ההוראה במנחים: קיומו של מפגש זה בכיתה – 'זירת הפעולה' הראשונית של המורה, תוך הצבת מנחה התוכנית כ'מורה' והצוות החינוכי כ'תלמידים', מאפשרת לצוות לחוש כי דרכי ההתמודדות המוצעות לא רק נשענות על תאוריה אלא ניתנות גם ליישום ו'פועלות בשטח'.

הרצאת פתיחה להורי התלמידים וועדי ההורים

הבנת יסודות ועקרונות 'הסמכות החדשה' משמעותית לגיוס תמיכה ולגיטימציה ליישומה של התוכנית מועד ההורים ומהורים בבית הספר. התוכנית מכוונת ליצירת תמיכה וגיבוי של גורמים רבים ככל האפשר בבית הספר ומכאן חשיבותה של הרצאת פתיחה זו. במהלך ההרצאה יוצגו הגורמים לקריסת סמכות ההורים והמורים בשנים האחרונות ועקרונות בסיסיים להבניית 'סמכות חדשה'. בנוסף יושם דגש על הסיבות לפיצול ולהאשמות ההדדיות בין הורים למורים וכיצד ניתן לא רק למתן פיצול זה אלא גם לגייס הורים לתמיכה תוך הבניית פעולות לגיבוי ותמיכה הדדיים.
ההרצאה משמשת כנקודת מוצא לתהליך בניית הברית בין הורים ומורים ואף מציגה חלק מהעקרונות שסוכמו והוגדרו עם 'הצוות המוביל' במהלך מפגשי ההערכות.
ההרצאה נמשכת כשעה וחצי ומומלץ לקיימה באספת ההורים בתחילת שנת יישום התוכנית.

III. יישום במהלך שנת הלימודים

הרכיבים המוצגים להלן מהווים את הבסיס לבניית התוכנית לבית הספר בהתאם לצרכים והדגשים שונים שהועלו במפגשי ההכרות והתאום. ניתן לבצע שינוי הרחבה או צמצום לרכיבי התוכנית השונים (למשל יותר הדרכות לחדר מורים ופחות לרכז נוכחות, פגישות עם ועד הורים וכד').

הדרכה לצוות המוביל

הצוות המוביל כולל 2-4 אנשי צוות מבי"ס שתפקידם להוביל את יישום התכנית למניעת אלימות בבי"ס. בין תפקידיו של "הצוות המוביל": קביעת הנושאים ה"בוערים" בהם בית-הספר יתמקד במהלך השנה, הבניית צוותי תגובה ובניית צוות קשר להורים. בנוסף יונחה הצוות כיצד להגדיר נהלים ותגובות בית ספריות לבעיות התנהגות, בהתאם לעקרונות הגישה. המועמדים הטבעיים הינם: מנהל בית-הספר, סגן המנהל, מנהלי חטיבה, נציג בולט של המורים, יועצת או פסיכולוגית.

הכשרה והדרכה ל"רכז הנוכחות" בביה"ס

רכז הנוכחות הינו נושא תפקיד בבית-הספר אשר שייך ל"צוות המוביל" ואשר יראה בהפעלת התוכנית בבית ספרו משימה מרכזית לשנת הלימודים הקרובה. ל'רכז הנוכחות' מספר משימות בהטמעת התוכנית בבית הספר בין השאר: סיוע בקשר בין מורים להורים, הקצאת מורים לביצוע תפקידי נוכחות (למשל, שומרי-סף והתיישבויות) וריכוז הטפסים הקשורים בתוכנית (טפסי פטרול, מכתבים להורים, תעודות הוקרה על שיפור בהתנהגות וכד'). לרכז הנוכחות תפקיד מרכזי ביישום התוכנית ומכאן החשיבות הרבה להדרכתו הישירה ע"י מנחי התוכנית ופגישות אישיות עם מנהל/ת בית הספר.

תפקיד המנהל/ת ככלל הוא תפקיד בודד מאוד ועמוס מבחינת קצב הארועים להם נדרש המנהל על מנת לקיים שגרת תפקוד סבירה בבית הספר. התמודדות המנהל עם הורים כמו גם עם קשיים מול צוות המורים מחייבת מענה שיאפשר למנהל לבסס סמכותו בביה"ס באופן אפקטיבי. מטרת המפגשים האישיים עם מנהל בית הספר היא לספק תמיכה למהלכיו ביישום חזונו האישי לבית ספרו, כמו גם יעוץ בהתמודדות השוטפת מול צוות המורים, מול הורים מקצינים ומול ארועים חריגים בביה"ס.

סדנאות לכלל הצוות החינוכי

הסדנאות מיועדות למורי בי"ס ומעניקה כלים להעצמת סמכות המורה הן באופן אינדיבידואלי והן באופן מערכתי. קיימת אפשרות שכלל מורי ביה"ס ישתתפו בסדנא או לחילופין בניית סדנא יעודית למספר מצומצם של מורים שיוגדר בהתאם לצרכי ביה"ס. הסדנאות מורכבות מהרצאות, סימולציות והדגמות בהם יומחשו עקרונות כגון 'התיישבות', הפעלת מדרג תמיכה של מורים, התמודדות מול הסלמה בתגובות הורי תלמידים, שימוש ב'פעולות תיקון' במצבי אלימות ועוד (ינתנו גם דפי הדרכה המתייחסים להפעלת אמצעים אלו). בנוסף, במידת הצורך ניתן לבנות תוכניות התמודדות ממוקדות עם מקרים ספציפיים של ילדים מאתגרים בבי"ס.

פגישות עם ועד ההורים של בי"ס

גיוס נציגי ועד ההורים כשותפים לתכנית משמעותית ליישומה – תמיכת ההורים ושילובם באופן המגבה את סמכות המורים וההנהלה בביה"ס, במיוחד מול בעיות וקשיים בין הורים למורים, מהווה נדבך מרכזי ביישום התכנית. פגישות אלו יתמקדו באמצעים לבניית הברית הורה-מורה תוך שיתוף פעולה וגיבוי ההדדי בין הנהלת בי"ס לועד ההורים. מומלץ כי 'הצוות המוביל' ישתתף בפגישות אלו.

מפגשי מעקב ובקרה ביחס להתקדמות התוכנית

במהלך השנה יתקיימו 2-3 מפגשי מעקב ובקרה, על מנת לבחון את התקדמות התוכנית ויישומה בפועל במסגרת בית הספר. המפגשים יתקיימו בין מנהל/ת בית הספר לבין עידן עמיאל לצורך בדיקת התקדמות התוכנית והתגברות על מכשולים שיצוצו במהלכה.
אנו ממליצים כי בית הספר יבצע הערכה ניטרלית ומקצועית משלו לבדיקת תוצאות התכנית. השאלונים יכולים להיות שאלוני אח"מ הנהוגים במערכת החינוך; לחילופין ניתן גם להשתמש בשאלונים בהם אנו משתמשים בעבודתנו.

X

    ווטסאפ
    טלפון
    צרו קשר